Podmínky užívání

 1. Tato pravidla a všeobecné právní podmínky pro využívání služeb jsou závazné pro všechny uživatele portálu arya.cz, včetně
  těch uživatelů, kteří na adrese arya.cz ukládají a zpřístupňují videa nebo textové informace, komentáře, názory nebo
  zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy.
 2. Každý uživatel portálu arya.cz je povinen dodržovat použitelné obecně závazné právní předpisy a to zejména předpisy platné na území České republiky, zejména, ale nejenom, autorského zákona, zákona o ochraně osobních údajů, trestního zákona, zákona o reklamě a je si vědom své právní odpovědnosti za jejich porušení.
 3. Uživatel portálu je oprávněn užívat služeb v souladu s těmito pravidly a podmínkami až po přihlášení pomocí platformy Facebook a její aplikace nebo přes své zvolené uživatelské jméno a heslo, udělením souhlasu s těmito pravidly a podmínkami a poté, co provozovateli doručí projev vůle, z něhož je zřejmé, že chce užívat služeb provozovatele.
 4. Provozovatel na základě těchto podmínek poskytuje uživateli služby:
  1. volný prostor na svém serveru, jenž provozuje tak, aby každý zaregistrovaný uživatel mohl ukládat, upravovat a rozšiřovat omezenému nebo neomezenému okruhu osob své záznamy (zvukové, obrazové, zvukově obrazové);
  2. další služby, jež poskytuje provozovatel – možnost zúčastňovat se diskusí dalších služeb podle nabídky provozovatele.
 5. Provozovatel poskytuje uvedené služby každému zaregistrovanému uživateli bezplatně, na základě registrace a vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými podmínkami.
 6. Uživatel bere na vědomí, že registrací a vyslovením souhlasu se všeobecnými podmínkami, bezúplatně poskytuje provozovateli licenci a svolení s použitím veškerého obsahu, který uživatel na arya.cz umístí, zejména zvukové, zvukově-obrazové a obrazové soubory, texty, grafické materiály a jiné součásti obsahu. Provozovatel je oprávněn obsah poskytnutý uživatelem zveřejnit, měnit, upravovat, spojovat s jiným obsahem a díly či vytvářet z něj jiná díla (to vše vcelku nebo z části). Licence se poskytuje jako výhradní, bez časového a teritoriálního omezení, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití (tzv. k volné ruce), zejména, nikoli však výlučně k
  1. rozmnožování, rozšiřování a vystavování obsahu nebo jeho rozmnoženiny,
  2. sdělování veřejnosti dle § 18 a násl. autorského zákona, zejména formou vysílání a přenosu vysílání, všemi technologickými postupy, samostatně, jako součást jiného autorského díla nebo společně s jinými autorskými díly, vcelku či z části, v nezměněné nebo upravené podobě a libovolně často, a dále oprávnění k provozování díla ze záznamu a k jeho přenosu a oprávnění ke zpřístupňování díla způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby,
  3. pořízení libovolného množství zvukových a zvukově obrazových rozmnoženin obsahu v libovolném formátu a jakýmkoli v době souhlasu se smlouvou známým technologickým postupem, a oprávnění užít záběry z obsahu na přebalu nosičů těchto záznamů, oprávnění k jejich prodeji, rozšiřování, pronájmu a půjčování, vystavování pro komerční i nekomerční účely,
  4. oprávnění k užití obsahu či jeho částí k výrobě nového audiovizuálního díla, včetně tzv. „self promotion“ (např. střihové pořady, upoutávky, včetně audiotextových upoutávek) a k užívání tohoto nového audiovizuálního díla popř. „self promotion“ v rozsahu sjednaném pro původní obsah,
  5. oprávnění k zařazení obsahu a jeho rozmnoženin do elektronické databáze a oprávnění k časově neomezenému zpřístupňování této databáze,
  6. oprávnění k užití při výrobě a rozmnožení propagačního a reklamního materiálu všeho druhu a k šíření tohoto materiálu všemi v době souhlasu známými způsoby.

Provozovatel není povinen licenci dle tohoto odstavce využít. Provozovatel je oprávněn poskytnout třetí osobě sublicenci nebo postoupit licenci či souhlas, zčásti či v plném, rozsahu třetí osobě. Uživatel je povinen plně vypořádat veškerá práva a získat případný souhlas všech osob s užitím min. v rozsahu nezbytném pro udělení oprávnění dle tohoto odstavce. Za veškeré porušení práv třetích osob vzniklé v důsledku porušení povinností uživatele odpovídá uživatel.

9. Uživatel bere na vědomí, že volný prostor, který poskytuje provozovatel, není určený na zálohování dat uživatele nebo na umístění záznamů nebo informací uživatele.

 1. Uživatel nesmí sdělovat nevyžádaná obchodní sdělení jiným uživatelům portálu, a to ani v diskuzích, komentářích, videích či v příspěvcích, jež umístí
  na adrese arya.cz.
 2. Nezletilý uživatel je oprávněný užívat služeb portálu arya.cz pouze pod dohledem svých zákonných zástupců a nebo s jejich
  souhlasem.
 3. Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, jímž by ohrožoval, mařil nebo zasahoval do řádného chodu portálu, ohrožoval jeho bezpečnost či
  získával osobní údaje o jiných uživatelích.
 4. Uživatel je povinen zdržet se jakýchkoli zásahů do autorských práv k dílům umístěným na arya.cz; díla třetích osob nesmí
  zpřístupňovat, šířit, používat bez souhlasu jejich autorů nebo nositelů autorských práv.
 5. Uživatel bere na vědomí, že na arya.cz nesmí žádným způsobem propagovat otevřeně ani skrytou formou:
  1. násilí a podněcování k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství a víry, příslušnosti k národnosti nebo etnické skupině;
  2. zbraně a střelivo nebo válku;
  3. alkohol, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů;
  4. příspěvky s obscénním obsahem, pornografické příspěvky (včetně dětské pornografie), včetně příspěvků znevažujících nebo urážejících osoby;
  5. ohrožovat psychický, fyzický a morální vývoj nezletilých, jako i narušování jejich emocionálního stavu a duševního zdraví.
 6. Uživatel bere na vědomí, že záznamy ani jejich části, umístěné na arya.cz nesmějí odporovat ani obcházet všeobecně závazné
  předpisy na území České republiky.
 7. Uživatel bere na vědomí, že v rámci instalace aplikací do Vašeho mobilního zařízení může Poskytovatel licence shromažďovat nebo si ponechat uživatelské
  informace, jako, ale nikoliv pouze, IMEI číslo Vašeho mobilního zařízení.
 8. Uživatel nesmí umísťovat na arya.cz díla, záznamy nebo informace, jimiž zejména:
  1. ohrožuje nebo porušuje práva duševního vlastnictví anebo práva průmyslového duševního vlastnictví třetích osob (právo autorské, práva související s právem autorským, ochranné známky, designy, označení původu, apod.),
  2. zasahuje do osobnostních práv fyzické osoby – jejího soukromí, jména, projevů osobní povahy, občanské cti či lidské důstojnosti nebo zasahuje do dobré pověsti právnické osoby nebo neoprávněně používá její název,
  3. ohrožuje nebo porušuje hospodářskou soutěž, a nebo se dopouští nekalosoutěžního jednání, které je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžícím,
  4. neoprávněně používá obchodní jméno, ochranné známky či jiného označení zaměnitelného s obchodním jménem, ochrannou známkou či jiným označením provozovatele či třetí osoby, pokud k použití takového označení není uživatel oprávněný,
  5. organizuje, objednává, pomáhá, navádí, podporuje a nebo podněcuje ke spáchání trestného činu a nebo k hromadnému neplnění důležitých zákonných povinností, schvaluje trestný čin anebo veřejně vychvaluje spáchání trestného činu nebo jeho pachatele,
  6. navádí, podněcuje, podporuje nebo schvaluje užívání nebo zneužívání omamných a psychotropních látek, včetně kouření, užívání alkoholu, jedů, prekurzorů, a to zejména mladistvými,
  7. vyhrožuje jiným osobám nebo skupině obyvatelů užitím násilí, usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu,
  8. veřejně hanobí některý národ, jeho jazyk, rasu nebo etnickou skupinu nebo skupinu osob pro jejich vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
  9. veřejně vyhrožuje jednotlivci nebo skupině osob pro jejich příslušnost k některému národu, národnosti, rase nebo etnické skupině nebo pro jejich barvu pleti, omezováním jejich práv a svobod, nebo takové omezení provede, nebo podněcuje k omezování práv a svobod některého národa, národnosti, rasy nebo etnické skupiny,
  10. úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšíří poplašnou zprávu, která je nepravdivá, nebo se dopustí jiného obdobného jednání způsobilého vyvolat takové nebezpečí,
  11. rozšiřuje, zpřístupňuje, rozmnožuje jakákoliv erotická a pornografická díla, zvláště dětskou pornografii, včetně takových zobrazení, v nichž se zobrazuje neúcta k člověku, ohrožení mravnosti a násilí, a nebo které zobrazují sexuální styk se zvířetem a nebo jiné sexuálně patologické praktiky, a také když taková díla zpřístupňuje osobám mladším 18ti let,
  12. obsahuje nepravdivý údaj o osobě, který je způsobilý ve značné míře ohrozit její vážnost ve společnosti, poškodit ji v zaměstnání či podnikání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jinou vážnou újmu,
  13. poruší důvěrnost neveřejně přednesených slov nebo jiného projevu osobní povahy tím, že ho neoprávněně zachytí záznamovým zařízením a takto zhotovený záznam zpřístupní třetím osobám,
  14. neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu nebo jiného záznamu, počítačových dat nebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného,
  15. neoprávněně zpřístupní nebo zveřejní osobní údaje jiné osoby;
  16. podporuje nebo propaguje skupinu osob, která násilím, hrozbou násilí nebo hrozbou jiné těžké újmy směřuje k potlačení základních práv a svobod osob,
  17. veřejně, zejména používáním vlajek, odznaků, stejnokrojů, hesel projevuje sympatie k hnutím, která násilím, hrozbou násilím nebo hrozbou jiné těžké újmy směřují k potlačení základních práv a svobod člověka,
  18. veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit holocaust,
  19. se dopouští trestného činu, přestupku nebo jednání jinak odporující dobrým mravům,jinak bere na vědomí případnou trestněprávní, správněprávní, resp. občanskoprávní odpovědnost za údaje, komentáře, příspěvky, obsah zpráv,
   informace, videa (fotografie) či záznamy, které vložil na arya.cz.
 9. Uživatel nesmí v záznamech, materiálech nebo informacích, jež ukládá na arya.cz šířit jakoukoli placenou či neplacenou
  reklamu na své výrobky, služby nebo činnost, ani na výrobky, služby nebo činnost třetích osob.
 10. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že provozovatel může k obsahu připojovat reklamu a sponzorské vzkazy.
 11. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zasílat uživatelům, buď svým jménem, nebo i prostřednicím svého smluvního partnera, jakékoli e-mailové a SMS zprávy, včetně zpráv obsahujících informace o poskytovaných službách provozovatele či o produktech a službách třetích osob s tím, že tento souhlas může uživatel kdykoliv zrušit a/nebo znovu udělit prostřednictvím e-mailu na adrese info@arya.cz.
 12. Provozovatel tím, že umožní uživateli uložení, zpracování a provozování svého obsahu, poskytuje takovému uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb. zákona o některých službách informační společnosti. Provozovatel není v rozsahu uvedeného ustanovení tohoto zákona odpovědný za činnost uživatelů. Uživatel je oprávněn umístit na portál arya.cz pouze obsah, který je v souladu s příslušnými právními předpisy a neporušuje práva jiných osob.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo i bez předchozího upozornění uživatele filtrovat či odstranit jakýkoli obsah v případě, že zjistí, že umístěním takového obsahu na portálu arya.cz dochází dle názoru provozovatele k porušování právních předpisů, zejména v případě, že takový obsah dle názoru provozovatele zasahuje do práva na ochranu osobnosti, soukromí, cti a důstojnosti třetích osob, nebo je hanlivý, zavádějící nebo zasahuje do práv anebo oprávněných zájmů provozovatele nebo jakýchkoli jiných třetích osob. Provozovatel je rovněž oprávněn dočasně či trvale takový obsah znepřístupnit a/nebo odstoupit s okamžitou účinností od poskytování služeb příslušnému uživateli zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovídá za škody nebo jiné újmy způsobené postupem uživatele v rozporu s těmito pravidly a podmínkami.
 14. V případě, že se uživatel dopustí jednání, jež je v rozporu s těmito pravidly a podmínkami, je provozovatel oprávněn po předchozím upozornění uživatele jednostranně s okamžitou platností ukončit vztah mezi uživatelem a provozovatelem, na základě kterého provozovatel poskytuje uživateli volný prostor za těchto podmínek a pravidel. Provozovatel není povinen poskytovat služby neomezeně a neodpovídá uživateli za nedostupnost portálu arya.cz ani za pomalé připojení k internetu. Provozovatel není povinen zálohovat data, která uživatel umísťuje na portálu arya.cz. Provozovatel neodpovídá za zničení, ztrátu nebo odstranění dat, která uživatel ukládá na portál arya.cz.
 15. Provozovatel je oprávněn kdykoliv, podle svého uvážení, odstranit uložená data (záznamy, soubory, blogy a jiné informace) bez nároku uživatele na úplatu nebo odškodnění. Uživatel nesmí ukládat opakovaně stejné záznamy, informace, komentáře či blogy, které již na arya.cz uložil. Jestliže provozovatel takovou skutečnost zjistí, je oprávněn duplicitní příspěvky odstranit. Provozovatel je oprávněn odstranit příspěvky uživatele ve špatné kvalitě (tj. špatně viditelné, rozmazané, rozrastrované apod.), a to i bez předchozího upozornění uživatele.
 16. Uživatel souhlasí a potvrzuje, že poskytne provozovateli aktuální, pravdivé a úplné informace o své osobě dle příslušných požadavků provozovatele, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací, nebo že neposkytne cizí fotografii, podobiznu, vyobrazení či hlas.
  Uživatel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že zjistí, že někdo neoprávněně užil jakékoli údaje týkající se osoby tohoto uživatele, včetně uživatelského jména a hesla, a zavazuje se uvědomit provozovatele o takové skutečnosti neprodleně na emailové adrese info@arya.cz.
 17. Provozovatel se zavazuje všechny informace a údaje, které uživatel poskytl při registraci, chránit ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a zavazuje se je neposkytnout žádné třetí osobě bez souhlasu dotyčného uživatele. Uživatel zároveň souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Uživatel poskytuje provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, které provozovateli případně sdělí pro účely registrace podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu, který je nezbytný k administraci portálu arya.cz, a to na dobu neurčitou. Uživatel je však oprávněn kdykoli takový souhlas se odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat provozovatele o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele shledána oprávněnou, provozovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li provozovatel žádosti uživatele, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který uživatel případně sdělí provozovateli. Poskytnutí osobních údajů ze strany uživatele je podmínkou registrace.
 18. Uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s provozovatelem v souvislosti s registrací a užíváním služeb provozovatele na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá práva a povinnosti provozovatele dle těchto pravidel, jakákoli práva a povinnosti provozovatele vyplývající z poskytování služeb vůči uživateli, mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu uživatele postoupeny na třetí osoby.
 19. Provozovatel je oprávněn kdykoli i bez uvedení důvodu po předchozím upozornění ukončit poskytování služby podle těchto podmínek a pravidel neomezenému okruhu uživatelů nebo i jednotlivému uživateli podle vlastního uvážení. Ukončení poskytování služby nastane nejdříve v okamžiku, kdy je doručený dotčenému uživateli projev vůle provozovatele o ukončení poskytování služby podle těchto pravidel a podmínek.
 20. Provozovatel je oprávněn kdykoli dle vlastního uvážení změnit nebo upravit nebo pozastavit kteroukoli poskytovanou službu, a to i bez předchozího upozornění.
 21. Provozovatel dále rovněž upozorňuje, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním uživatele v souvislosti s používáním služby portálu arya.cz, bude provozovatel povinen poskytnout příslušným orgánům údaje nebo informace získané o uživateli v souvislosti s používáním služby portálu arya.cz.
 22. Tato pravidla jsou účinná počínaje dnem 1.1.2016 a nahrazují předchozí pravidla. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel a podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel nicméně vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby o změnách včas uživatele informoval přímo na internetových stránkách portálu arya.cz.
 23. Tato pravidla a podmínky používání portálu arya.cz se řídí právním řádem České republiky.